برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

دزدان مدرن - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
رایتل
جمعه 11 اردیبهشت‌ماه سال 1388 ساعت 01:49 ب.ظ

         دزدهای کلاسیک ومعمولی ازقدیم وهم درحال حاضر معمولا" درشب منزل  یا محلی را که قصدسرقت آنرا دارند زیرنظرمی گیرند ودرفرصتهای مناسبی  که کسی درمحل نیست یا قفل درمحل موردسرقت را می شکنند یا از دیوارمحل  بالا می روندیا شیشه محل موردسرقت رامی شکنندیا کلید درب منزل یا ساختمان را دزدیده یا بهرحال از روزنه ای که صاحب محل فراموش کرده آنرا ببنددواردمحل شده واقدام به سرقت می کنند.و اگرچیزی پیدانکنند اثاثیه محل را بهم میریزند.دزدها

معمولا"انسانهای خلافکار وناسالم هستند.زیرا انسانهای سالم ودرستکارحتی اگر به محلی برسند که درب آن محل بازهم باشدبدون اجازه صاحب محل واردآن نمی شوند. وبرای حریم خانه یا محل کاریاحیاط خانه یا اموال مردم احترام قائلند.ولی دزدان انجام هرکاری ودزدیدن هرچیزی را برای خودمباح می دانندوبه روشهای مذکوراقدام به دزدی یا شکستن حریم شخصی وخصوصی مردم می کنند.اما دزدهای امروزه دونوع هستند یکی همان دزدهای کلاسبک که به همان روش قدیم

اقدام به دزدی مینمایندودیگری دزدهای مدرن که به روش اینترنتی اقدام به شکستن حریم شخصی وخصوصی مردم می کنند.این دزدان که درواقع همان انسانهای خلافکاروناسالم هستندبه کمک مختصراطلاعاتی که درموردبرخی برنامه های رایانه ای که ابزارخلافکاران است دارندازقبیل spywareها یا کرمهای رایانه ای  (worms)یاspamerها یا junkmailهایا ویروسهای رایانه ای وبرنامه های هک رایانه ها یا سایتهای اینترنتی اقدام به دزدی یا حمله به سایتها یا وبلاگهای مردم نموده ودرصورتی که چیزی بتوانندبدست بیاورنداقدام به سرقت آن می کنندوچنانچه چیزی نتوانند پیداکنند اقدام به تخریب سایتها یا وبلاگها یا جابجایی وبهم ریختن یا کم وزیادکردن داده ها یا تعویض آدرسهای داده ها وکارهایی ازاین قبیل می  کنند. هدف این افرادخلافکار ودرواقع دزد یا دزدیدن اطلاعات مردم یا سوء استفاده از اطلاعات است ویا ازسرحقدوکینه وحسادت وعقده گشایی دست به چنین کارهایی می زنند یا افرادی بی مایه هستندکه می خواهند به این وسیله به طرف مقابل بفهمانند که تحفه ای هستند ومثلا" از علوم رایانه ای آگاهی دارند.درصورتی که نمی دانند که امروزه هرکس که مختصردانش رایانه ای داشته باشدبا مطالعه انواع سایتها یا وبلاگهایی که چگونگی هک کردن سایتها را آموزش می دهندیا نوشتن ویروسهای رایانه ای را یاد می دهندچنانچه انسان خلافکاری باشد می تواند پسورد افرادرا بدست آورده وبا داشتن نشانی سایت یا user nameاقدام به هک کردن سایت یا وبلاگ فردموردنظربنمایدولی اینکارمعمولا" کارانسانهای شریف ودرستکارنبوده بلکه کارآدمهای دزدواراذل واوباش وخلافکاراست که حتی اگر بجای مجهز بودن به چراغ علوم رایانه ای مجهز به پیه سوز رایانه ای هم باشند کارخیلی سختی نیست ولی کارکثیفی است که تنهاازانسانهای کثیف برمی آید.بنابراین بایددقت کرد که ازpassword  و user name بشدت

محافظت گرددوحتی تاحدامکان آدرس ایمیل  راهم درمعرض دیدانسانهای ناشایست قرارنداداگرچه معمولا" انسان ازدرج آدرس ایمیل  دربرخی جاها ناگزیراست.وحتی همانطور که ممکن است انسان گاهی  فراموش کند کلیددرب منزل خودرا برداردممکن است ناخودآکاه درجایی اشتباهی بکندوکلیدورود به مدیریت سایت یا وبلاگ را جابگذارد ودزدان منتظرآنرابربایندویا بهرحال ازروشهای مختلفی که غیرممکن نیست کلیدرا بدست آورندوواردپشت صحنه سایت یا وبلاگ یاهمان بخش مدیریت سایت یاوبلاگ شوندواقدام به خرابکاری وکم وزیادکردن یا جابجایی یا حذف بخشی ازسایت یاوبلاگ یا حتی اضافه کردن مطالب نامناسب درسایت یا وبلاگ بنمایندمگرنه این است که صاحب یک سایت یا وبلاگ  مطالب خودرا درمعرض دیدواستفاده عموم قرارمی دهدولی بخش مدیریت آن بخش خصوصی سایت است که تنها مدیرسایت بایدواردآن شود.امیداست که انسانهای خلافکار ودزد دست از این کارهای کثیف بردارنددرغیراینصورت مدیرسایت یا وبلاگ مجبوراست درآخرین گام دست ازآن سایت بشوید وآنرا تعویض کندوازایمیل لورفته هم دست بکشد.واگرمطالب حساسی توسط هکر دزدیده شده باشد می تواندموردپیگردقرارگیرد.

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo
منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه