برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

نقش آرزو وآرمان دررشد وجودی انسان - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

نقش آرزو وآرمان در

 رشد وجودی انسان

زندگانــــــــی را بقـــــــا، از مدعاست
کـــــــــاروانش  را  دَرا، از  مدعاست

زندگــــــی، در جستجو، پوشیده است
اصــــــــل او، در آرزو، پوشیده است

آرزو را، در دل خود، زنــــــــــده دار
تا نگـــــردد، مشت خاک تو، مـــــزار

آرزو، جان جهــــــــان رنگ و بوست
فطــــــرت هر شـــــی، امین آرزوست

از تمنـــــــا، رقص دل، در سینــــه‌ها
سینــــــه‌ها، از  تاب  او، آئینـــــــه‌ها

طاقت پــــــــرواز بخشــــــد، خاک را
خضـــــــر باشد، موســـــی ادراک را

دل، ز ســــوز آرزو، گیــــــــرد حیات
غیر حق، میـــــرد، چو او گیرد حیات

چون ز تخلیـــــــق تمنّـــــــا، باز ماند
شهپرش بشکست و، از پـــرواز ماند

آرزو، هنـــــگامـــــه آرای خــــــودی
مــــــــوج بیتابی، ز دریــــــای خودی

آرزو، صیـــــد مقاصـــــد را، کمنــــد
دفتـــــر افعـــــال را، شیـــرازه بنـــــد

زنـــده را، نفـــی تمنــــا، مرده کـــرد
شعـله را، نقصان سوز،افسرده کــرد

چیست اصــــــل دیـــــدهٔ بیــــــدار ما
بست صــــــــورت لذت دیـــــــدار ما

کبک، پا، از شوخی رفتــــــــار یافت
بلبل، از سعــــــی  نوا، منقـــار یافت

نــــی،  برون از نیستان، آبـــــاد شد
نغمـــــــه، از  زنـــــدان او، آزاد شد

عقل ندرت‌کوش و گردون تازچیست
هیچ میدانی، که  این اعجاز، چیست

زندگــــی، سرمایه‌دار، از  آرزوست
عقـــــل، از زائیــــدگان  بطن اوست

چیست نظــــــم قوم و آئین و رسوم
چیست راز تازگیهــــــای علــــــــوم

آرزوئـــــی کو به زور خود شکست
سر ز دل بیرون زد و صورت ببست

دست ودندان و دماغ وچشم و گوش
فکر و تخییل و شعور و یاد و هوش

زندگــــی مرکب چو در جنگاه باخت
بهـــر حفظ خویش، این آلات ساخت

آگهـــی از علــم و فن مقصود نیست
غنچه و گل از چمـــن مقصود نیست

علــــــم از سامان حفظ زندگــی است
علــــــم از اسباب تقویـم خودی است

علـــــــم و  فن  از پیش خیزان حیات
علـــــــم  و فن  از خانه  زادان حیات

ای ز راز زندگــــی بیـــــــگانه ، خیز
از شـــراب مقصـــــــدی مستانه خیز

مقصــــــدی، مثل سحــــر تابنـــده‌ای
ماســـــــوی  را آتش سوزنـــــــده‌ای

مقصــــــــدی، از آسمــــــان بالاتری
دلربائــــــی، دلستانــــی، دلبـــــــری

باطل  دیرینـــــــه  را، غارتگـــــــری
فتنــــــه  در جیبی، سراپا محشــــری

ما، ز تخلیق مقاصــــــد، زنــــــده ایم
از  شعـــــــــاع  آرزو، تابنـــــــده ایم

علامه اقبال لاهوری

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه