برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

معنی لااله الا الله - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

معنی لا اله الا الله

نکته ئی میگویم  از مردان  حال

                    امّتان  را "لا" جلال "الا" جما ل

لا و الا  احتســــاب   کائنــــــــات

                    لا  و الا فتـــــــح  باب کائنـــــــات

هر دو  تقدیر جهان کاف  و  نون

                    حرکت  از لا  زاید،  از الا سکون

تا نه رمـــــــز لااله آیــــــد بدست

                    بنـــد  غیر الله  را نتوان شکست

در جهان آغاز کاراز حرف لاست

                    این  نخستین  منزل  مرد خداست

ملتــــی کز ســــوز او یک دم تپید

                   از  گل  خود  خویش را  باز آفرید

پیش غیـــــر الله «لا» گفتن حیات

                    تازه  از  هنگامـــــــهٔ  او  کائنات

از جنونش هرگریبان چاک نیست

                   درخوراین شعله هرخاشاک نیست

جذبــهٔ او در دل یک زنـــــده مرد

                    می کند صد ره نشین  را ره نورد

بنده را با خواجه خواهی در ستیز

                     تخم «لا» در مشت خاک  او بریز

هر کرا این سوز باشد در جگـــــر

                     هولش از هول  قیـــــــامت بیشتر

لا مقــــــــام ضربهــــای پی به پی

                    این غـــو رعد است  نی آواز  نی

ضرب اوهر"بود"راسازد "نبود"

                     تا  برون آئی ز گـــــرداب  وجود

با تو میگویــــــــم ز ایام عــــــرب

                      تا  بدانی پختـــــــه  و خام عرب

ریز ریز از ضرب او لات  و منات

                     در جهات  آزاد از  بنــــــد جهات

هر قبــــای کهنه چاک از دست او

                    قیصر و کسری هلاک ازدست او

گاه  دشت از برق و بارانش  بدرد  

                     گاه  بحر از  زور طوفانش  بدرد

عالمـــــی در آتش او مثــــــل خس 

                     اینهمه  هنگامه "لا" بود و بس

اندرین دیـــــــــر کهن پیهـــــم تپید   

                     تا جهــــــــان  تازه ای  آمد  پدید

بانگ حق ازصبح خیزیهای اوست

                  هرچه هست ازتخم ریزیهای اوست

اینکه شمــــع لاله  روشن کرده اند

                از کنــــــار جـــــــــوی او آورده اند

لوح دل از نقش غیــــــر الله شست

                 از کف خاکش دوصدهنگامه رست

همچنان بینی که در دور فــــــرنگ

                 بنـــــدگی با خواجگی آمد به جنگ

روس را قلب و جگر گردیده خون

                از ضمیرش حرف «لا» آمد  برون

آن نظــــام کهنه را برهم زده است    

                تیز نیشی بر رگ عالـم  زده است

کــــــرده ام اندر مقاماتش نگـــــاه    

                لا ســــلاطین ، لا کلیســـا ،  لا اله

فکر او در تنــــد باد «لا» بمــــاند

                مرکب خود  را  سوی "الا" نراند

آیدش روزی که از زور جنــــــون 

                خویش را زین تند باد  آرد  برون

در مقـــــام "لا" نیاساید حیـــــات

                 سوی الا  می خـــــــرامد  کائنات

لا و الا ســـــاز و بــــــــرگ امّتان 

                 نفــــــی بی اثبات مــــــرگ امّتان

در محبت پختـــــه کی گردد خلیــل

                 تا نگـــــــردد  لا سوی الا دلیــــل

ایکه اندر حجــره ها سازی سخن  

               نعـــــــره لا پیش  نمــرودی بزن

این که می بینی نیــــرزد با دو جو

               از  جـــــــلال  لا اله آگـــــــاه شو

هر که اندر دست او شمشیر لاست 

               جمله موجودات  را فرمانرواست

ازعلامه اقبال لاهوری

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه