برآستان جانان گر ســــر توان نهادن ........ گلبانگ سربلندی برآسمــــان توان زد

اشعارفکاهی شب یلدا - Atyabi Weblog/وب نگاری اطیابی
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

       اشعاری فکاهی درموردشب یلدا         

                        شب یلدارسیده    

یک امشب را نخواب ای نور دیده!                  شب یلدا رسیــده!

که خواب از چشمها یکسر پریده!                   شب یلدا رسیــده!

بکن کیف از ســـر شب تا سپیده                    شب یلدا رسیــده!

   

هجوم میهمانـــــــــــــان گرامی                    پی عــرض سلامی

فزون تر بهـــــــر عرض احترامی                   و البت صرف شامی!

جلـــوی درب منزل صف کشیده                     شب یلدا رسیــده!

    

تتق تق تق صدای کوبـــه ی در                      فک و فامیل همسر

فریبرز و مجیــــــد و دایی اکبــر                      تقی خان با سه خواهر

زری خاتون و مرجــــان و فریده                       شب یلدا رسیــده! 

    

نگاهی زیر چشمی کـــن به آنور                     به حالات غضنفــر

دو پرس و بعد از آن یک پرس دیگر               پس از یک ربع، از سر

تـــو گویی معده اش ترمز بریده                     شب یلدا رسیــده!

    

پس از شام اندر آن  بزم شبانه                      به شوری عاشقانه

هجوم آورده  ســــوی هندوانه                      پس از آن بی بهانه

به چاقـــــو سینه ی آن را دریده                     شب یلدا رسیــده!

    

ز بعـــــــــــد انهــــــدام هندوانه                      انــــــــار دانه دانه

همان صد دانــــــه یاقوت ترانه!                     که حفظ درسخوانه(!)

دو تا را خورده، شش تا را مکیده!                   شب یلدا رسیــده!

                                                                  

 سوی پشمک سپس وا کرده راهی               دو لپّی خورده گاهی

شده سیر  و پس از شکر الهی(!)                 از آن خواهی نخواهی

ز بهر مزمزه از نـــــــــــو  مزیده  !                   شب یلدا رسیــده!

    

            همه مبهوت آن حلوا خورانش                          به ویـــژه میزبانش          

دو دستی هی تپانده در دهانش                       نمی دانی چسانش

به عمرش گوئیــــــا حلوا ندیده!                        شب یلدا رسیــده!

  

ز بهــــــــر میهمانان  بوالفضولا!                      بخوان در وصف یلدا

مهیـــــــــــا کن  بساط شادی ما                      بدان این رسم زیبا

به مثل عیده و چون ما سعیده!                       شب یلدا رسیــده!

                       شعر "شب یلدا"                                                                                                      

شب یلدا کـــه رفتم ســــوی خـانه              گرفتـــــــم پرتقـــــــــــــال و هندوانه

خیـــــار و سیب و شیرینی و آجیل              دوتـــــا جعبه انــــــــــــــار دانه دانه

گـــــــز و خربوزه و پشمک که دارم               ز هــــــــر یک خاطراتی جــــــاودانه

شب یلدا بــــــــوَد یا شـــــــام یغما              و یــــــــــــــا هنگــــــــام اجرای ترانه

به گوشم می رسد از دور و نزدیک             نوای دلکـــــــــش چنگ و چغــــــانه

پس از صرف طعام و چــــای و میوه             تقاضــــــــا کردم از عمّـــــــه سمانه

که از عهــــــد کهـــــــــن با ما بگوید            هم از رسم و رســــــــــوم آن زمانه

چه خوش میگفت و ما خوش میشنیدیم    پس از ایشان مرا گـــــــل کرد چانه

نمی دانم چـــــــرا یک دفعـــــه نامِ-            "جنیفر لوپز" آمــــــــــــــــد در میانه

عیالم گفت:خواهــــــــــان منی تو              و یا خواهــــــــان آن مست چمانه؟

به او با شور و شوق و خنده گفتم             عزیزم با اجــــــــازه، هــــــــــر دُوانه!!

نمی دانی چه بلوایی به پـــــا شد            از آن گفتــــــــــــــــار پاک و صادقانه

به خود گفتم که"بانی" این تو بودی           که دست همســـــــرت دادی بهانه

                                                                  خلاصـــه  آنچنان  آشوب  گــــــردید          که  از  ترســـــم برون رفتــم ز خانه 

                                                                  ز پشت در زدم فــــــــریاد و گفتـــم           "مدونا" هم  کنارش  هر  سه وانه!!

خلاصه آنچنــــــــــــــان آشوب گردید           کـــــــــه از ترسم برون رفتم ز خانه

ز پشت در زدم فریـــــــــــاد و گفتم:            "مدونا" هم کنارش، هر سه وانه!!

و آن شب در به روی مــن نشد باز             شدم چـــــــــون مرغ دور از آشیانه

شب جمعــــــــــــه برای او نوشتم              ندامت نامـــــــــــــه، امّـــا محرمانه

نمی دانم پس از آن نامــــــه دیگر              عیالم کینه بــــــــــــا من داره  یا  نِه

                                                                  ولــــی  بگذار  با صـــــــد بار  تکرار             بگویـــــم  آخرین  حرفــــم  همانه!!

                                                             از:حاج حسن شعبانی(بانی)

                                                                                                                                                به نقل از کتاب:خلواره

منبع: وبلاگ بوالفضول به نشانی: http://bolfozool.blogfa.com

          چون تیر رها گشتـه ز چلّــــه شده ایم!

         مهمان شمـــا در شب چلّـــــه شده ایم!

         از برکت ایـــن سفـــــره ی الــوان شما 

          تا خرخره خورده،چاق و چلّـه شده ایم!

شب یلدا

 اگرمـــــــــــا را شب یلدا  بلنــــد است

ز یـــــــــــــاد زلف آن  بالا بلنـــد است...

(چو این مطلــــــع سرودم کیف کــردم

که این مضمـــون بی همتا بلند است!

به ناگـــــــــــــــــه داد وجـدانــم در آمد:

که داد مـــــن از این کارا(!) بلند است!

چقدر آخـــــــــــــر دروغ شاعــــــــرانه

صدای کوست ای رســــوا! بلند است!

تو خود خندان و از هجــــــــر دروغین

ز شعــــــــــــرت آه و واویلا بلند است!

نباف اینقــــــــــدر از بالا بلنــــــــــــدت!

صد وپنجـــــــاه سانت آیـــا بلند است؟؟!!

دوازده   شنبلیلــــه  بــــر  کــــــــــدویی

همان "گیسوی چون یلدا بلند" است؟؟!

بیــــــــــا این خط کش و آن زلف یارت!

نه من گویم،توخود گو!...ها!...بلند است؟!

***

مگــــــــــر مبهوت شعـــــــــر بوالفضولی

که دود از کلّـــــــــــه ات یارا ! بلند است؟!

هر آن آتش که از حســــــــن تو برپاست

بدان از گـــــــــــــــور این بابا بلند است!!

همــــــــه محصــــــــول خالی بندی اوست!

گر این آوازه در دنیــــــــــــــــــا بلند است!

***

الا ای طنز گــــــــوی   همچـــو مانکن(!)

که قــــــــــدّ سروت از پهنا بلند است!!! ـ

برو پنـــــــــــد "نظامی" گوش میکن!(۲)

اگر فکرت چو طبــــــــــــع ما بلند است!

مپیچ ای "بوالفضول" اینقــــــدر در شعر

زبــــــــــــــــــــان کذب در آن تا بلند است!

از این "اکذب" سرایی هاست کاکنـــون

دماغ کل شا عــــــــــــــــرها بلند است!!!

منبع :وبلاگ بوالفضول به نشانی: http://bolfozool.blogfa.com/post-27.aspx

شعرشب یلدا

شب یلدا ز راه آمـــــــــــد دوبـــــــــاره        بگیر ای دوست! از غمهـــــــا کناره

 

شب شادی وشـــور و مهربانی است        زمـــــــان همدلی و همزبانی است

در آن دیدارهــــــــــــا تا تـــــــــازه گردد        محبت نیـــــــــــــــز بی اندازه گـردد

به هرجا محفلی گرم و صمیمی است      که مهمانی درآن رسمی قدیمی است

به دور هم تمـــــــــــام اهــــــل فامیل         شده بر پا بســــاط میــــوه – آجیل

ز خـــوردن خوردنِ این شـــــــــام چلّه         شود مهمان حسابی چاق و چلّه!!

همــــــــــه با انتظاری عاشقــــــــــانه         نظـــــــر دارند ســـــــــوی هندوانه!

نشسته با تفاخـــــــــر  تــوی سینی          کنارش چاقـــــــــــویی را هم ببینی

چو گــــــــردد قــاچ قــــاچ آن هندوانه          شود آب از لب و لوچـــــــــــه روانه!

بســــــاط خنده و شادی فراهـــــــــم         اس ام اس می رسد پشت سر هم

جوانان آن طرف تـــر  جـــــــوک بگویند         دل از گرد و غبــــــار غـــــم بشویند

کسی را گـــر صدایی نیم دانگ است         در این محفل پی تولید بانگ است!!

زند بــــــــا "ای دل ای دل"  زیـــــر آواز         ز بعد آن  "هاهاها"یی کند ســـــاز!

ببندد چشــــــــم و جنباند ســـرش را         بخواند شعـــــــــــــرهای از برش را!

چنین با شور و نغمه – شعر و دستان        خرامان می رســــــد از ره زمستان

شمردم مــــن ز چلّــــــــه تا به نـــوروز        نمانده هیچ؛ جز  هشتاد و نه روز !

کنـــــون معکــــــــــوس بشمارید یاران        که در راه است فصــــــــل نوبهاران...

منبع :وبلاگ بوالفضول به نشانی: http://bolfozool.blogfa.com/post-57.aspx

منبع : تک بیست          www.t-a-k-2-0.sub.ir رفتن به بالای صفحه